TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực
 

 

Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của mình, Công ty đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng, kiện toàn và cũng cố đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp. Trong những năm qua, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý đã được nâng cao rõ rệt, tất cả các vị trí đều đáp ứng tốt yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh, có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, một số cán bộ tốt nghiệp từ hai đến ba chuyên ngành đại học, hầu hết lao động quản lý đều biết ngoại ngữ (chủ yếu là Anh ngữ), có trình độ tin học đáp ứng tốt các yêu cầu công việc.
Với việc đẩy mạnh hoạt động đào tạo, đến nay hầu hết lao động của Công ty đều qua đào tạo với những chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc trong hiện tại và tương lai. Cơ cấu lao động qua đào tạo của Công ty hiện tại như sau:  
   

Diễn giải Số lượng Nam Nữ
Tổng số 550 411 139
* Trong đó:      
Sau đại học 6 4 2
Đại học 167 104 63
Cao đẳng 30 18 12
Trung cấp 89 60 29
CNKT và LĐ đã qua đào tạo 258 225 33


 Ngân sách hàng năm dành cho đào tạo:

- Số tuyệt đối: 2.7 tỷ đồng
- Tỷ lệ trên tổng doanh thu: 1 %


Số lượng cán bộ, nhân viên được tham dự các khoá đào tạo, bồi dưỡng hàng năm:
- Số tuyệt đối: 2900 lượt người
- Số lượt đào tạo bình quân/CBCNV/năm: 5.1
 


 

 In trang này]