TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Biểu mẫu

Đơn đề nghị lắp đặt hệ thống nước máy dùng cho khối cơ quan, đơn vị
Ngày ban hành: 12/06/2009
Biểu QLM.TT01.BM01
Ngày 26/02/04.1_1
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Lắp đặt hệ thống nước máy
(Dùng cho khối cơ quan, đơn vị)
 
 
Kính gửi :  Ông Giám đốc Công ty TNHH Xây Dựng và Cấp  Nước TT-Huế
 
Tôi tên là: ...................................................................................................................................................................................................
 
Đại diện cho: .............................................................................................................................................................................................
 
Địa chỉ: Số nhà....................... Đường (Thôn)........................................................................................................................................
 
Phường (Xã, Thị trấn)..........................................Thành phố (huyện)..................................................................................................
 
Điện thoại số:........................Fax:……………………………………………………….........................................................................
 
Mã số thuế:.................................................................................................................................................................................................
 
Tài khoản số:..............................................................................................................................................................................................
 
Kính đề nghị Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế lắp đặt hệ thống nước máy cho đơn vị trực thuộc (nếu có) của chúng tôi tại:
 
Địa chỉ: Số nhà....................... Đường (Thôn).........................................................................................................................................
 
Phường (Xã, Thị trấn)..........................................Thành phố (huyện)...................................................................................................
 
Điện thoại số:........................Fax:………………………………………………………..........................................................................
 
(Hướng dẫn thêm để giúp tìm nhà thuận lợi):....................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................................................................................
 
Với số lượng sử dụng hàng tháng khoảng:
 
- Nước dùng cho sinh hoạt  :....................................................................................................................m3/tháng.
 
- Nước dùng cho sản xuất, XDCB :.....................................................................................................................m3/tháng.
 
- Nước dùng cho kinh doanh, dịch vụ, buôn bán :..............................................................................................m3/tháng.
 
- Nước dùng cho khách sạn :.......................................................................................................................m3/tháng.
 
Tôi cam kết hợp tác thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các điều khoản đã được quy định trong hợp đồng cung cấp và sử dụng nước máy.
 
Ghi chú:
*Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng                                                                       Huế, ngày........tháng........năm 200.....
liên hệ về Phòng Giao Dịch Khách hàng                                                                                Đại diện cơ quan
ĐT: 054.822172 hoặc 815555.110                                                                                        (Ký tên và đóng dấu)
 

 

File đính kèm ››
 In trang này      Gửi bạn bè ]