TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Kế hoạch phát triển

Tóm lược quy hoạch cấp nước các đô thị thuộc Tỉnh đến năm 2020 (Phần 10)
Phần 10: Phương án thực hiện - Phương án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước đô thị (2011-2020)
Tóm lược quy hoạch cấp nước các đô thị thuộc Tỉnh đến năm 2020 (Phần 11)
Phần 11: Phương án thực hiện - Ước toán kinh phí xây dựng các hệ thống cấp nước
Tóm lược quy hoạch cấp nước các đô thị thuộc Tỉnh đến năm 2020 (Phần kết luận)
Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 được lập nhằm định hướng phát triển ngành cấp nước đô thị, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy nhanh quá trình phát triển các đô thị hoá, góp phần phát triển nhanh và bền vững kinh tế- xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội tỉnh Ðảng bộ lần thứ XII và Nghị quyết 08 của Tỉnh Uỷ về định hướng phát triển các đô thị.
Tóm lược quy hoạch cấp nước các đô thị thuộc Tỉnh đến năm 2020 (Phần mở đầu)
Phần mở đầu: Cấp nước đô thị là một trong những cơ sở hạ tầng rất quan trọng, đáp ứng nhu cầu cần thiết của đời sống hàng ngày, quyết định việc đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường sống cho người dân và góp phần tích cực phát triển và hiện đại hoá đô thị.
Tóm lược quy hoạch cấp nước các đô thị thuộc Tỉnh đến năm 2020 (Phần 2)
Phần 2: Dự báo nhu cầu cấp nước đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và định hướng cấp nước đến năm 2020
Tóm lược quy hoạch cấp nước các đô thị thuộc Tỉnh đến năm 2020 (Phần 3)
Phần 3: Dự báo nhu cầu cấp nước cho các xã thuộc huyện có hệ thống cấp nước sạch đô thị đến năm 2010 và 2020
Tóm lược quy hoạch cấp nước các đô thị thuộc Tỉnh đến năm 2020 (Phần 4)
Phần 4: Nhu cầu sử dụng nước
Tóm lược quy hoạch cấp nước các đô thị thuộc Tỉnh đến năm 2020 (Phần 5)
Phần 5: Tổng hợp các nhu cầu dùng nước
Tóm lược quy hoạch cấp nước các đô thị thuộc Tỉnh đến năm 2020 (Phần 6)
Phần 6: Nhu cầu cấp nước đến năm 2020
Tóm lược quy hoạch cấp nước các đô thị thuộc Tỉnh đến năm 2020 (Phần 7)
Phần 7: Tổng hợp nhu cầu dùng nước của từng hệ thống đến năm 2010
1 2