TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Định hướng phát triển

Định hướng phát triển

Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm và chỉ đạo nhiều biện pháp hiệu quả nhằm mục đích khẳng định và nâng cao vị thế của doanh nghiệp nhất là trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay với sứ mệnh và giá trị cốt lõi của thương hiệu HueWACO là:
- Nâng cao năng lực sản xuất, phát triển Công ty thành một trong những công ty cấp nước hàng đầu tại Việt Nam, từng bước hội nhập khu vực và thế giới. Cung cấp nước sạch an toàn và ngon theo chuẩn mực quốc gia và quốc tế.
- Phấn đấu đến năm 2020 đưa mạng lưới cấp nước đến 140/152 phường xã, chiếm hơn 90% dân số toàn tỉnh, riêng thành phố Huế có 100% người dân được dùng nước sạch, tỷ lệ thất thoát nước giảm dưới 10%, công suất đạt 300.000m3/ngày đêm.
- Cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo đưa Công ty phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.
- Phấn đấu phát triển đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực cung cấp nước sạch.
- Đảm bảo kinh doanh có hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe của cộng đồng và góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 In trang này]