Nội kiểm

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Bạch Mã

BÁO CÁO CLN THÁNG 4/2017
Ngày cập nhật: 19/05/2017
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 2/2017
Ngày cập nhật: 21/03/2017
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 11 /2016 NM BẠCH MÃ
Ngày cập nhật: 06/12/2016
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 3/2016 NM BẠCH MÃ
Ngày cập nhật: 04/05/2016
 
BAO CAO CLN THANG 02 NAM 2016 NM BẠCH MÃ
Ngày cập nhật: 22/03/2016
 
BAO CAO CLN THANG 01 NAM 2016 NM BẠCH MÃ
Ngày cập nhật: 22/03/2016
 
BAO CAO CLN THANG 12 NAM 2015 NM BẠCH MÃ
Ngày cập nhật: 08/01/2016
 
BAO CAO CLN THANG 9 NAM 2015 NM BẠCH MÃ
Ngày cập nhật: 26/11/2015
 
BAO CAO CLN THANG 10 NAM 2015 NM BẠCH MÃ
Ngày cập nhật: 26/11/2015
 
BAO CAO CLN THANG 8 NAM 2015 NM BẠCH MÃ
Ngày cập nhật: 26/11/2015