Nội kiểm

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Phú Bài

BAO CAO CLN THANG 01 NAM 2016 NM PHÚ BÀI
Ngày cập nhật: 22/03/2016
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 06-2014
Ngày cập nhật: 04/11/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 05-2014
Ngày cập nhật: 04/11/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 04-2014
Ngày cập nhật: 19/08/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 03-2014
Ngày cập nhật: 18/08/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 02-2014
Ngày cập nhật: 18/08/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 01-2014
Ngày cập nhật: 14/04/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 12-2013
Ngày cập nhật: 14/04/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 11-2013
Ngày cập nhật: 19/12/2013
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 10-2013
Ngày cập nhật: 17/12/2013