Nội kiểm

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Hải Bình

BÁO CÁO CLN THÁNG 3/2021
Ngày cập nhật: 06/04/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 02/2021
Ngày cập nhật: 09/03/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 01/2021
Ngày cập nhật: 09/03/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 12/2020
Ngày cập nhật: 09/03/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 11/2020
Ngày cập nhật: 01/12/2020
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 10/2020
Ngày cập nhật: 11/11/2020
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 9/2020
Ngày cập nhật: 01/10/2020
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 8/2020
Ngày cập nhật: 18/09/2020
 
BÁO CÁO CLN QUÝ 01/2019
Ngày cập nhật: 02/04/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 4/2017
Ngày cập nhật: 18/05/2017