Nội kiểm

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Bình Thành

BÁO CÁO CLN THÁNG 08/2021
Ngày cập nhật: 30/08/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 07/2021
Ngày cập nhật: 03/08/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 09/2016 NHÀ MÁY BÌNH THÀNH
Ngày cập nhật: 10/10/2016
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 7/2016 NM BÌNH THÀNH
Ngày cập nhật: 29/08/2016
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 6/2016 NM BÌNH THÀNH
Ngày cập nhật: 12/08/2016
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 5/2016 NM BÌNH THÀNH
Ngày cập nhật: 21/06/2016
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 4/2016 NM BÌNH THÀNH
Ngày cập nhật: 04/05/2016
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 3/2016 NM BÌNH THÀNH
Ngày cập nhật: 04/05/2016
 
BAO CAO CLN THANG 02 NAM 2016 NM BÌNH THÀNH
Ngày cập nhật: 23/03/2016
 
BAO CAO CLN THANG 01 NAM 2016 NM BÌNH THÀNH
Ngày cập nhật: 22/03/2016