TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước A Lưới

BÁO CÁO CLN THÁNG 10/2021
Ngày cập nhật: 29/10/2021

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ
Thua Thien Hue Water Supply Joint Stock Company
 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÁNG 10/2021 NM A LƯỚI
TEST REPORTS
STT
No
TÊN CHỈ TIÊU  
Test properties
ĐƠN VỊ
 Unit
QCVN
01-1:2018/BYT
KẾT QUẢ
Test Results
1 Độ đục NTU 2 0,15
2 Màu sắc TCU 15 1
3 Mùi, vị - Không có mùi, vị lạ Không có mùi, vị lạ
4 pH - Trong khoảng 6,0-8,5 7,1
5 Clo dư tự do(**) mg/L Trong khoảng 0,2 - 1,0 0,6
6 Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) mg/L 0,3 0,02
7 Chì số pecmanganat mg/L 2 0,3
8 Chloride (Cl-)(***) mg/L 250 (hoặc 300) 12,3
9 Nitrat
(NO3- tính theo N)
mg/L 2 0,4
10 Nitrit
(NO2- tính theo N)
mg/L 0,05 0,002
11 Sắt (Ferrum) (Fe) mg/L 0,3 0,02
12 Mangan (Mn) mg/L 0,1 0,007
13 Coliform CFU/100 mL 3 0
14 E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt CFU/100 mL 1 0
         
 * Nhận xét: Chất lượng nước tại nhà máy đều đạt QCVN 01-1:2018/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt).

                      
TỔNG GIÁM ĐỐC                             TP. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
          General Director                                        Manager of WQM Dept.
                                                                                   
MAI XUÂN TẤN
 In trang này ]