Nội kiểm

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Quảng Công

BAO CAO CLN THANG 8 NAM 2015 NM QUẢNG CÔNG
Ngày cập nhật: 26/11/2015
 
BÁO CÁO CLN SẠCH THÁNG 3-2015 NM QUẢNG CÔNG
Ngày cập nhật: 29/07/2015
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 06-2014
Ngày cập nhật: 04/11/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 05-2014
Ngày cập nhật: 04/11/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 04-2014
Ngày cập nhật: 19/08/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 03-2014
Ngày cập nhật: 18/08/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 02-2014
Ngày cập nhật: 18/08/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 01-2014
Ngày cập nhật: 14/04/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 12-2013
Ngày cập nhật: 14/04/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 11-2013
Ngày cập nhật: 19/12/2013