TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Hương Nguyên

Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 10/2022
Ngày cập nhật: 02/11/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 9/2022
Ngày cập nhật: 19/10/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 8/2022
Ngày cập nhật: 09/09/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 7/2022
Ngày cập nhật: 08/08/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 6/2022
Ngày cập nhật: 05/07/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 5/2022
Ngày cập nhật: 03/06/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 4/2022
Ngày cập nhật: 06/05/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 3/2022
Ngày cập nhật: 04/04/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 2/2022
Ngày cập nhật: 01/03/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 1/2022
Ngày cập nhật: 01/03/2022