Chất lượng nước

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Quảng Tế I

 
BÁO CÁO CLN THÁNG 01/2019
Ngày cập nhật: 15/02/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 12/2018
Ngày cập nhật: 11/01/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 11/2018
Ngày cập nhật: 03/12/2018
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 10/2018
Ngày cập nhật: 30/11/2018
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 09/2018
Ngày cập nhật: 26/10/2018
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 08/2018
Ngày cập nhật: 23/10/2018
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 07/2018
Ngày cập nhật: 03/08/2018
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 06/2018
Ngày cập nhật: 03/08/2018
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 05/2018
Ngày cập nhật: 03/08/2018
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 04/2018
Ngày cập nhật: 31/05/2018