TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Cổ phiếu

CBTT về việc chốt DSCĐ để chia cổ tức năm 2017
Tin ngày Thứ ba, 10/07/2018

 FILE TẢI TÀI LIỆU

 In trang này]
Các bài viết khác
Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (09/07/2019) 
CBTT ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (02/07/2019) 
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV nghỉ việc (24/06/2019) 
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (24/06/2019) 
CBTT về việc mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết (27/05/2019) 
Thông báo về việc chốt DSCĐ để chia cổ tức năm 2017 (10/07/2018) 
Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ để chia cổ tức năm 2017 (10/07/2018) 
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu cam kết của CBCNV chấm dứt HĐLĐ (31/10/2017) 
CBTT giao dịch mua lại cổ phiếu cam kết của CBCNV chấm dứt HĐLĐ (17/10/2017) 
Nghị quyết HĐQT mua lại cổ phiếu cam kết của CBCNV chấm dứt HĐLĐ (28/09/2017)