TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

2018

Mẫu đăng ký hoặc ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tin ngày Thứ Hai, 11/06/2018

 Tải tài liệu

 In trang này]
Các bài viết khác
CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 (01/08/2018) 
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (22/06/2018) 
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (22/06/2018) 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (11/06/2018) 
Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (11/06/2018) 
Thông báo yêu cầu chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 (điều chỉnh) (16/05/2018) 
CBTT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (15/05/2018) 
Thông báo yêu cầu chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 (15/05/2018) 
Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (15/05/2018)