TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Quảng Tế I

Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 09/2023
Ngày cập nhật: 11/10/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 08/2023
Ngày cập nhật: 14/09/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 07/2023
Ngày cập nhật: 10/08/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 06/2023
Ngày cập nhật: 10/08/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 05/2023
Ngày cập nhật: 08/06/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 04/2023
Ngày cập nhật: 24/05/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 03/2023
Ngày cập nhật: 10/04/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 02/2023
Ngày cập nhật: 07/03/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 01/2023
Ngày cập nhật: 08/02/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 12/2022
Ngày cập nhật: 12/01/2023