TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Bình Điền

Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 02/2023
Ngày cập nhật: 07/03/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 01/2023
Ngày cập nhật: 08/02/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 12/2022
Ngày cập nhật: 10/01/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 11/2022
Ngày cập nhật: 10/02/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 10/2022
Ngày cập nhật: 02/11/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 9/2022
Ngày cập nhật: 19/10/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 8/2022
Ngày cập nhật: 09/09/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 7/2022
Ngày cập nhật: 08/08/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 6/2022
Ngày cập nhật: 10/02/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 5/2022
Ngày cập nhật: 03/06/2022