TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Thông tin chất lượng nước

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy Xuân Lộc

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 24/08/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)...

Phân loại, đặc điểm và tính chất của nước mặt

Theo khoản 3, điều 2 của Luật Tài nguyên Việt Nam năm 2012, nước mặt được định nghĩa là các nguồn nước tồn tại trên bề mặt đất liền hoặc hải đảo. Nói một cách đơn giản thì nước mặt là tất cả các nguồn nước bạn nhìn...

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy Phong Thu và Hương Nguyên

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 27/07/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) tổ chức kiểm tra vệ sinh,...

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy Đông Sơn

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày...

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy Thượng Long và Lộc Bình

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 19/05/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)...

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy Hồng Hạ và Phú Vinh

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 27/04/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)...

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy Lộc Trì

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 30/03/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)...

An ninh nguồn nước đảm bảo cấp nước an toàn – Thách thức và giải pháp

An ninh nguồn nước bảo đảm cấp nước an toàn cho người dân có thể hiểu một cách tổng quát là Sự bảo đảm về số lượng nước, chất lượng nước để phục vụ cho sức khỏe, cho sinh kế, cho hoạt động sản xuất, cho môi trường sinh thái đối với cộng...

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy Nam Đông

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 11/01/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)...

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy Hồng Thủy

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2021 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 11/10/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) tổ chức kiểm tra vệ sinh,...

1 2 3