TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Thông tin chất lượng nước

TTKSBT tỉnh kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại huyện Phú Lộc và Nam Đông

Thực hiện kế hoạch...

TTKSBT tỉnh phối hợp cùng đoàn cán bộ Cục Quản lý môi trường y tế giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại huyện A Lưới

Thực hiện Công văn số 680 của Cục Quản lý môi trường y tế ngày 21 tháng 11 năm 2022 về công tác giám sát chất lượng nước sạch...

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy A Roàng và Hồng Thủy

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 24/10/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)...

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy Quảng Tế và Tứ Hạ

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 19/05/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế...

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy Xuân Lộc

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 24/08/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)...

Phân loại, đặc điểm và tính chất của nước mặt

Theo khoản 3, điều 2 của Luật Tài nguyên Việt Nam năm 2012, nước mặt được định nghĩa là các nguồn nước tồn tại trên bề mặt đất liền hoặc hải đảo. Nói một cách đơn giản thì nước mặt là tất cả các nguồn nước bạn nhìn...

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy Phong Thu và Hương Nguyên

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 27/07/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) tổ chức kiểm tra vệ sinh,...

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy Đông Sơn

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày...

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy Thượng Long và Lộc Bình

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 19/05/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)...

TTKSBT kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy Hồng Hạ và Phú Vinh

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt năm 2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 27/04/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)...

1 2 3