TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Thông tin chất lượng nước

TTKSBT tỉnh kiểm tra vệ sinh chất lượng nước sạch tại nhà máy nước sạch Tứ Hạ, thị xã Hương Trà

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất...

TTKSBT tỉnh kiểm tra vệ sinh chất lượng nước sạch tại nhà máy nước sạch Lộc An, huyện Phú Lộc

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2023 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 27/09/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên...

TTKSBT tỉnh kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại huyện Phong Điền

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2023 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 25/07/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên...

TTKSBT tỉnh kiểm tra, giám sát vệ sinh chất lượng nước sạch tại nhà máy nước sạch Thượng Long, huyện Nam Đông

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2023 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT....

TTKSBT tỉnh kiểm tra, giám sát vệ sinh chất lượng nước sạch tại nhà máy nước sạch A Roàng và nhà máy nước sạch Phú Vinh, huyện A Lưới

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2023 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 17/05/2023,...

TTKSBT tỉnh kiểm tra, giám sát vệ sinh chất lượng nước sạch tại nhà máy nước sạch Tứ Hạ và nhà máy nước sạch Quảng Tế

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2023 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 24/04/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên...

TTKSBT tỉnh giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Nhà máy nước Lộc Trì, huyện Phú Lộc

Ngày 28/03/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) thực hiện công tác kiểm tra chất lượng nước sạch theo Thông tư 41/2018/TT-BYT tại Nhà máy...

TTKSBT tỉnh kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại thị xã Hương Trà và huyện A Lưới

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2023 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 22/02/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên...

TTKSBT tỉnh kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại huyện Phú Lộc và Nam Đông

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2023 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Ngày 09/01/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên...

TTKSBT tỉnh phối hợp cùng đoàn cán bộ Cục Quản lý môi trường y tế giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại huyện A Lưới

Thực hiện Công văn số 680 của Cục Quản lý môi trường y tế ngày 21 tháng 11 năm 2022 về công tác giám sát chất lượng nước sạch...

1 2 3 4