TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Hồng Tiến (Thôn 4)

Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 10/2023
Ngày cập nhật: 10/11/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 09/2023
Ngày cập nhật: 11/10/2023
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 12/2021
Ngày cập nhật: 05/01/2022
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 11/2021
Ngày cập nhật: 20/12/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 10/2021
Ngày cập nhật: 29/10/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 9/2021
Ngày cập nhật: 29/09/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 08/2021
Ngày cập nhật: 05/11/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 07/2021
Ngày cập nhật: 02/11/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 06/2021
Ngày cập nhật: 01/07/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 05/2021
Ngày cập nhật: 30/05/2021