TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Thượng Long

Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 01/2024
Ngày cập nhật: 16/02/2024
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 12/2023
Ngày cập nhật: 10/01/2024
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 11/2023
Ngày cập nhật: 08/12/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 10/2023
Ngày cập nhật: 10/11/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 09/2023
Ngày cập nhật: 11/10/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 08/2023
Ngày cập nhật: 14/09/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 07/2023
Ngày cập nhật: 10/08/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 06/2023
Ngày cập nhật: 10/08/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 05/2023
Ngày cập nhật: 08/06/2023
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 04/2023
Ngày cập nhật: 11/05/2023