TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Cổ phiếu

CBTT về số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Tin ngày Thứ ba, 25/09/2018

TẢI TÀI LIỆU

 In trang này]
Các bài viết khác
Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (09/07/2019) 
CBTT ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (02/07/2019) 
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV nghỉ việc (24/06/2019) 
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (24/06/2019) 
CBTT về việc mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết (27/05/2019) 
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu cam kết của CBCNV chấm dứt HĐLĐ đợt 3 (14/09/2018) 
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (12/09/2018) 
CBTT mua lại cổ phiếu cam kết của CBCNV chấm dứt HĐLĐ (16/08/2018) 
CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (13/08/2018) 
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (26/07/2018)