TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

2022

Công ty CP DNP Holding - Người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - Đăng ký bán CP
Tin ngày Thứ ba, 30/08/2022

TẢI TÀI LIỆU

 In trang này]
Các bài viết khác
Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (06/12/2022) 
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 (20/10/2022) 
Báo cáo kết quả Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (11/10/2022) 
CBTT về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (30/09/2022) 
Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (30/09/2022) 
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. (30/08/2022) 
Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2022 (15/08/2022) 
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 (01/08/2022) 
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 (20/07/2022) 
Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (08/07/2022)