TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

XN Cấp nước Phú Lộc

Thông tin đang được cập nhật

XN Cấp nước Hương Điền

XN Cấp nước Hương Phú

Sơ đồ tổ chức

Phòng Tài chính - Kế toán

Thông tin đang được cập nhật

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Thông tin đang được cập nhật

Phòng ĐT PT NNL

Thông tin đang được cập nhật

Phòng Hành chính

Thông tin đang được cập nhật

Phòng DVKH - QHCĐ - CNTT

Thông tin đang được cập nhật

Phòng Thiết kế

Thông tin đang được cập nhật

Phòng QL Chất lượng nước

Thông tin đang được cập nhật

XN NTK Bạch mã

Thông tin đang được cập nhật

XN QL & KĐ Đồng hồ

Thông tin đang được cập nhật

XN Xây lắp

Thông tin đang được cập nhật

XN QL mạng & PP nước

Thông tin đang được cập nhật

XN Bảo trì MMTB & SXN huế

Thông tin đang được cập nhật