Chất lượng nước

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Quảng Tế I

 
BÁO CÁO CLN THÁNG 09/2019
Ngày cập nhật: 04/10/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 08/2019
Ngày cập nhật: 04/09/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 07/2019
Ngày cập nhật: 02/08/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 06/2019
Ngày cập nhật: 02/08/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 05/2019
Ngày cập nhật: 31/05/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 04/2019
Ngày cập nhật: 31/05/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 03/2019
Ngày cập nhật: 02/04/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 02/2019
Ngày cập nhật: 04/03/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 01/2019
Ngày cập nhật: 15/02/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 12/2018
Ngày cập nhật: 11/01/2019