Chất lượng nước

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Quảng Tế I

 
BÁO CÁO CLN THÁNG 01/2020
Ngày cập nhật: 18/02/2020
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 12/2019
Ngày cập nhật: 20/01/2020
 
BÁO CÁO CLN QUÝ III/2019
Ngày cập nhật: 02/12/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 11/2019
Ngày cập nhật: 29/11/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 10/2019
Ngày cập nhật: 29/11/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 09/2019
Ngày cập nhật: 04/10/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 08/2019
Ngày cập nhật: 04/09/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 07/2019
Ngày cập nhật: 02/08/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 06/2019
Ngày cập nhật: 02/08/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 05/2019
Ngày cập nhật: 31/05/2019